За Нас

СИНТЕК-Скопје е организција со традиција, која во 2017 год. одбележа 30 (триесет) годишно постоење, создавање на име, градење на доверба, развој во областа на основната дејност-градежништво и проширување на нова дејност од областа на јавни царински складишта (ЈЦС) од 2011год.
Во областа на градежништвото се занимава со:

1.1  Изградба на објекти од високо и ниска градба
1.2  Санации, зајакнувања и реконструкции на мостовски конструкции
1.3  Хидрозаштита на сите видови објекти
1.4  Изработка на техничка документација (технички решенија)
Конституирањето на СИНТЕК-Скопје е извршено со приватен капитал на 13.05.1987 година со заведување во судскиот регистер под името ДОЗТ СИНТЕК – Скопје. Во тој период покрај своите 15 постојано вработени, активно беа ангажирани и 8 кооперативни фирми, за извршување на превземените обврски на територијата од Република Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија. Тоа е период кога ангажираноста на СИНТЕК е сса 91% вон границите на Република Македонија. Во периодот од 1990 до 2004год. се формирани фирмите СИНТЕК-Инженеринг со седиште Чачак СР Југославија и АРРЕКС-СИНТЕК со седиште во Софија - Бугарија. Поради економски, политички и други превирања на пазарот овие фирми се затворени. Во 2011год. СИНТЕК ја проширува својата дејност и отвара јавен царински склад ЈЦС, во објект од сопствена инвестиција. Од формирањето на СИНТЕК постојано е проширувана соработката со научните и стопанските институции во и вон Република Македонија. Со тоа се овозможува постојано надградување на развојната политика на фирмата, посебно на полето на усовршување и примена на нови технологиии за разрешување на поедини проблеми поврзани со дејноста на фирмата. Професионалниот пристап кон реализација, на превземените обврски и развојот преку постојано следење на светските достигнувања во областа на дејноста на фирмата се стекна со целосна доверба кај деловните партнери.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ОКОЛИНА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

СИНТЕК ја утврдува оваа политика за квалитет, околина и безбедност и здравје при работа заради обезбедување на услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост да ги исполнуваат нивните искажани реални барања и да бидат според важечките законски прописи и национални и меѓународни стандарди. Насоченоста кон потребите на клиентите и задоволството на клиентите од извршената работа се најважните вредности според кои СИНТЕК ја мери и ја одредува својата вкупна успешност. За постигнување, одржување и зајакнување на тие вредности, трајно се обврзуваме:
• Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврска постојано да се развива и усовршува
• Да ги одбереме најдобрите подизведувачи,и заеднички да ја оправдаме довербата на Инвеститорите
• Да набавуваме најсовремени материјали и опрема, како и да ја одржуваме и подобруваме инфраструктурата и околината за пријатна работа
• Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите
• На клиентите да им нудиме најоптимални и целосни решенија
• Да реализираме решенија кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на клиентите
• Да водиме грижа за животната срeдина и околина
• Рационално да ја трошиме енергијата, суровините и останатите природни ресурси
• Да спречуваме создавање на отпад и вршиме класифицирање на отпадните материјали според можностите за нивно рециклирање
• Да бидеме одговорни кон вработените преку воведување на безбедносни мерки, намалување на ризикот од повреди и здравствени проблеми
• Да соработуваме со сите заинтересирани страни со отворен и културен дијалог, со цел заеднички да се допринесе за подобрување на безбедноста и здравјето при работата
• Да ја применуваме и подобруваме ефикасноста на системите за управување со квалитет, околина и безбедност и здравје при работа, втемелени на барањата на меѓународните норми ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и да тежнееме кон надминување на висината на тие барања
• Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитет, околина и безбедност и здравје при работа.
Секој вработен во компанијата мора да биде запознат со политиката за квалитет, околина и безбедност и здравје при работа, да ја прифати и почитува како трајно начело во сопственото работење.
Управител:
Драган Манаилов

ЛИЦЕНЦИ И ОВЛАСТУВАЊА

​Синтек
 • Систем за управување со квалитет согласно EN ISO 9001 : 2015 zoom
 • Систем за управување со квалитет согласно EN ISO 14001 : 2015 zoom
 • Систем за управување со квалитет согласно BS OHSAS 18001 : 2007 zoom
 • ЛИЦЕНЦА А ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА zoom
 • ЛИЦЕНЦА А ЗА НАДЗОР НА ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА zoom
​​Татјана Манаилова - Стојановска
 • ОВЛАСТУВАЊЕ А ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА zoom
 • ОВЛАСТУВАЊЕ А ЗА НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР zoom
 • ОВЛАСТУВАЊЕ Б ЗА НАДЗОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДБИ zoom
​Цанко Панев
​​Саше Алексовски
 • ОВЛАСТУВАЊЕ Б ЗА ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА zoom
 • ОВЛАСТУВАЊЕ А ЗА НАДЗОР НАД ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИ zoom
 • ОВЛАСТУВАЊЕ Б ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА zoom

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

​Благодарница за успешна соработка и развој на Факултетот
 • slika zoom
​Благодарница за подршка на работта на Друштвото за геотехника на Македонија
 • slika zoom
​Certificate approved applicator
 • slika zoom
​Благодарница за поддршка на 8 конгрес на студентите од геотехнолошките факултети
 • slika zoom
​Третиот интернационален научно стручен симпозиум Градежништво
 • Учество на Третиот интернационален научно стручен симпозиум Градежништво Наука и Пракса одржан од 15-19 фебруари 2010 на Жабљак, Црна Гора zoom
​Плакета од Градежен Факултет при Универзитетот “ Св . Кирил и Методиј ” , Скопје
 • По повод 60-годишниот јубилеј од постоењето на Градежениот Факултет при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј ” , Скопје, на свечената прослава одржана по тој повод на Градежниот факултет беа доделени 30 тина Плакети на домашни и странски фирми како благодарност за придонесот на неговиот развој и афирмација. Плодната и успешна соработка на “ Синтек ” од Скопје со Градежниот факултет беше наградена со Плакета за Благодарност како долгогодишни пријатели и партнери во остварувањето на своите цели и досегнувања во областа на градежништвото. zoom
​Признание од Друштвото на Градежни Конструктори , Охрид 2009
 • Од 13 ти до 17 ти Октомври 2009год. во Охрид Република Македонија се одржа 13 тиот Меѓународен Симопзиум на градежните конструктори на кој учествуваа преку 300 учесници од многу земји од балканот и пошироко. Во склоп на Симпозиумот беа доделени Специјални Признанија за достигнувања од областа на градежништвото за периодот 2007 и 2008 год . СИНТЕК и оваа година го понесе Признанието за најдобро остварување од областа на изведба на градежни објекти за учество на проектот : “ Зајакнување , Санација и Заштита на 20 мостови во Република Македонија ” Лот 2, делница : Демир Капија - Гевгелија. zoom

Квалитетно. Професионално. Модерно.