Референтна листа

Инвеститор Опис на работите Година
Градежно санациони работи на мост на река Вардар кај Сарај, на А2 (Скопје – Групчин) 2018-тековно
Градежно санациони работи на мост бр.2 на река Коселска, на А3 (Подмоље – Охрид) 2018-тековно
Градежно санациони работи на мост бр.2 на река Коселска, на А3 (Подмоље – Охрид) 2018-тековно
Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште) 2018-тековно
Јавно препријатие за државни патишта Изградба на плочест пропуст на Вратничка река на регионален пат Р2234, делница Кондово – Јегуновце, кај село
Дворце
2016-2017
Јавно препријатие за државни патишта Санација на мост на река Вардар, на регионален пат Р2137 кај село Војшанци 2016-2017
Општина Куманово Реконструкција и доградба на мост на реката Којнарка во с. Долно Којнаре, Општина Куманово 2016-2017
Јавно препријатие за државни патишта Градежно санациони работи на мост број 2 на регионален пат Р1308, делница Клучка Макази- Маркова Нога на Брајчинска
река
2016
Европска унија Санација на мост во Митровица, Косово 2016
Јавно препријатие за државни патишта Санација, поставување сигнализација и обележување на тунели: Баир, Стража, Бел Камен, Солиште, Канара, Фариш
и Блаце
2016
Јавно препријатие за државни патишта Санација на мост бр.13 на регионален пат Р2132, делница Македонски Брод-Самоков на р.Треска 2015
Јавно препријатие за државни патишта Изградба на мост (и траса)на државен пат Р2342, Пишица 2015
Јавно препријатие за државни патишта Санација на мост на р.Пчиња, на регионален пат Р2136, делница Ржаничино-Коњаре 2015
Јавно препријатие за државни патишта Санација на мост на државен пат Р2242, Сиричино, преку река Вардар 2014
Јавно препријатие за државни патишта Санација на државен пат Р1312, Гемиџии 2014
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
– Скопје
Изградба на станбен објект на ул. Париска во Скопје 2014
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
– Скопје
Изградба на станбен објект на ул. Париска во Скопје 2014
Јавно препријатие за државни патишта Санација на Мелнички мост на државен пат Р1202, делница Маврово-Дебар 2013
Јавно препријатие за државни патишта Санација на мост на државен пат Р1303(Р513) М.Брод-Кичево 2013
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
– Скопје
Изградба на станбени објекти со деловни простории во Комплекс Источна Индустриска Зона 3,1 – Скопје 2013
Јавно препријатие за државни патишта Санација на арм.бет.мост преку р.Вардар на регинален пат Р1103(Р-107), делница Неготино – Лакавица на км 27+467 2013
Јавно препријатие за државни патишта Санација на а.б.мост бр.57 Ново Село-Гостиварско 2013
Општина Илинден Изградба на а.б.мост во н.Марино 2012
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
– Скопје
Изградба на станбени објекти и подземен паркинг во Реонски Центар Аеродром – Скопје 2011
Град Скопје Санација на мост Аџиларски-Скопје 2011
Град Скопје Санација на мост Револуција-Скопје 2010
ИГП „ФИДИЈА“ Подгорица -Ц.Гора Санација, хидроизолација, дилатациони фуги на мостови во Ц.Гора :

Мост Братство и Единство

Мост Бела Црква

Мост во Никшиќ

Мост Ајкуниќ

Мост Бела Црква 2

Мост Ника Стругана

Мост Рибаревина

Мост Бесник

Мост Плав

Мост Улошевина

Мост Ада Бојана

Мост Тмушичи
2010-2012
ИГП „ФИДИЈА“ Подгорица -Ц.Гора Санација, хидроизолација, дилатациони фуги на мост „Блажа Јовановиќ“ Подгорица 2009
„Хидротерм“ Сува Река

Р.Косово
Санација, хидроизолација, дилатациони фуги на 5 моста кај Качаник

М41, М42, М44, М45, М46
2009
CESAS Insaat Ticaret – Анкара Турција Санација на 21 мост на делница Д. Капија – Гевгелија во РМ 2008-2009
ГД„ГРАНИТ“ АД Скопје Санација, хидроизолација, дилатациони фуги на 86 моста делница Чоп-Киев -Украина 2008-2013
CESAS Insaat Ticaret – Анкара Турција Санација на 29 моста делница Блатце – Велес Р.Македонија 2006-2007

Квалитетно. Професионално. Модерно.